Deelnemersvoorwaarden

DEELNEMERSVOORWAARDEN DINER JAARKAART

ARTIKEL 1 - INFORMATIE OVER ONS
Wij zijn Diner Jaarkaart B.V., hierna kortweg “DJK” genoemd. U kunt ons zo bereiken:

Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
Mailen: info@dinerjaarkaart.nl
Schrijven: Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht, Nederland
Bekijken: www.dinerjaarkaart.nl
Ons Kamer van Koophandel nummer is 31041557. Ons BTW nummer is NL0076.40.791.B.01.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
1.Deze deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DJK en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen een rechtspersoon (hierna: de deelnemer) en DJK voor de deelname van een of meerdere restaurants van de deelnemer aan de Diner Jaarkaart, alsmede op ieder gebruik van de Diner Jaarkaart bij de deelnemer door leden van de Diner Jaarkaart.

2. Afwijkingen en aanvullingen van deze deelnemersvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen de deelnemer en DJK zijn overeengekomen.

3.De deelnemer dient gevestigd te zijn in Nederland en/of België: in deze landen kan Diner Jaarkaart gebruikt worden door leden van de Diner Jaarkaart. In België heet de Diner Jaarkaart “Dinner Deals”.”

ARTIKEL 3 - LIDMAATSCHAP VAN CONSUMENTEN
1.Het lidmaatschap van de Diner Jaarkaart geldt voor onbepaalde  tijd met een opzegtermijn van één (1) maand.

2.De eerste twee (2) maanden van het lidmaatschap tellen als proefperiode.

3.Lidmaatschap van de Diner Jaarkaart is persoonsgebonden en kan door een lid niet worden uitgeleend aan een derde.

4.Ieder lid heeft een digitaal Diner Jaarkaart account. Daarnaast kan men optioneel een fysieke kaart bestellen.

5.DJK kan andere optionele producten en/of diensten aanbieden aan de leden van de Diner Jaarkaart.

ARTIKEL 4 - DEELNAME VAN RESTAURANTS
1.Een overeenkomst van deelname aan de Diner Jaarkaart wordt gesloten middels een door de deelnemer en DJK ingevuld en door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de deelnemer ondertekend deelnameformulier dan wel door het invullen en verzenden van het via de website van DJK beschikbare deelnameformulier.

2.Voordat de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de deelnemer het fysieke of online deelnameformulier ondertekent, stelt DJK de tekst van deze deelnemersvoorwaarden aan de deelnemer beschikbaar.

3.Deze deelnemersvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van een ondertekend fysieke deelnameformulier dan wel een verzonden online deelnameformulier. Door middel van het ondertekenen dan wel het verzenden van het deelnameformulier gaat de deelnemer akkoord met deze deelnemersvoorwaarden.

4.De overeenkomst van deelname komt tot stand op het moment van bevestiging van de aanmelding van de deelnemer door DJK. Bevestiging geschiedt per e-mail na vrijgave door DJK. DJK behoudt zich het recht voor om aanmeldingen, zonder opgaaf van reden, te weigeren.

5.De deelnemer accepteert dat de deelname aan de Diner Jaarkaart geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemer is en dat de mogelijkheid tot deelname aan de Diner Jaarkaart enkel op basis van een inspanningsverplichting van DJK wordt aangeboden.

6.De overeenkomst van deelname heeft een initiële duur van één (1) jaar, tenzij anders overeengekomen tussen DJK en de deelnemer. De overeenkomst van deelname wordt steeds stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de initiële duur, tenzij de deelnemer de overeenkomst van deelname opzegt. De opzegtermijn bedraagt één (1) maand.

7.Er zijn voor de deelnemer geen kosten verbonden aan deelname aan de Diner Jaarkaart anders dan de korting voor de leden van de Diner Jaarkaart.

ARTIKEL 5 - DEELNEMERGEGEVENS
1.De deelnemer wordt gepromoot op de websites(s) van DJK. Het is uitsluitend ter beoordeling van DJK op welke wijze deze promotie dan wel enige andere promotie van de deelnemer zal geschieden. De deelnemer zal desgevraagd alle benodigde en/of gevraagde informatie, logo’s, teksten, afbeeldingen, foto’s en ander beeld- of geluidmateriaal aan DJK verschaffen.

2.De deelnemer staat er jegens DJK voor in en is er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens die door hem of namens hem bij de aanmelding van deelname aan de Diner Jaarkaart worden verstrekt correct, volledig en actueel zijn.

3.Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de deelnemer niet meer actueel, volledig of correct zijn, dient de deelnemer zijn actuele, volledige en correcte gegevens onverwijld zelf op de website(s) van DJK te wijzigen. De deelnemer erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van de Diner Jaarkaart.

ARTIKEL 6 - GEBRUIK VAN DE DINER JAARKAART
1.Gebruik van de Diner Jaarkaart door leden van de Diner Jaarkaart is enkel toegestaan op de op de website(s) van DJK aangegeven dagen. Deelnemers dienen minimaal drie (3) dagen bereid te zijn de Diner Jaarkaart te accepteren.

2.Een lid van de Diner Jaarkaart dient tenminste een uur voor aanvang van lunch of diner een reservering te maken bij (een restaurant van) de deelnemer. De deelnemer kan ten tijde van de reserveringsaanvraag op basis van beschikbaarheid bepalen of zij een reservering van een lid van de Diner Jaarkaart accepteert.

3.Bij het afrekenen toont het lid van de Diner Jaarkaart de fysieke of digitale Diner Jaarkaart aan de medewerker van de deelnemer.

4.Per rekening kan slechts één (1) Diner Jaarkaart gebruikt worden. Indien de reservering en/of de rekening ziet op een gezelschap van meer dan vier (4) personen dan wel het gezelschap uit meer dan vier (4) personen bestaat, wordt uitsluitend een korting toegepast op de rekening naar rato van vier (4) personen.

5.De deelnemer berekent korting aan het lid van de Diner Jaarkaart op vertoon van de Diner Jaarkaart en mits door het lid voldaan is aan de dit artikel omschreven condities.

6.De korting bedraagt 25% op de gehele rekening of op geselecteerde menu’s, bestaande uit minimaal één hoofdgerecht per persoon. Korting behoeft niet te worden verleend op producten met een (wettelijke) vaste prijs, zoals sigaretten, kranten etc.

ARTIKEL 7 - BEEINDIGING VAN DE DEELNAME
1.De deelnemer kan ten allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand na confirmatie van de ontvangst van de opzegging door DJK.

2.Aan opzegging zijn geen kosten verbonden voor de deelnemer.

3.DJK behoudt zich het recht voor om de deelnemer (voortzetting van) deelname aan de Diner Jaarkaart te op ieder moment en met onmiddellijke ingang te ontzeggen indien de deelnemer in strijd handelt met deze deelnemersvoorwaarden en/of DJK van mening is dat het handelen van de deelnemer (reputatie)schade en/of aansprakelijkheid aan DJK, aan de Diner Jaarkaart of aan andere deelnemers kan toebrengen.

4.DJK en de deelnemer zijn gerechtigd de overeenkomst van deelname geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

5.Bepalingen in deze deelnemersvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn het einde van de overeenkomst van deelname te overleven, blijven ook na beëindiging onverkort van kracht

ARTIKEL 8 - INTELLECTUEEL EIGENDOM
1.De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle schriftelijke en online uitingen van de Diner Jaarkaart, alsmede de intellectuele eigendomsrechten van via de websites toegankelijk gemaakte informatie waaronder, maar niet beperkt tot teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij DJK en/of haar licentiegevers.

2.Het is de deelnemer niet toegestaan om enige informatie die schriftelijk en/of online toegankelijk wordt gemaakt, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze deelnemersvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij DJK daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

3.Het is de deelnemer niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten  te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

4.Niets in deze deelnemersvoorwaarden is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de deelnemer over te dragen. De deelnemer zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van DJK zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google Ads die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop DJK intellectuele eigendomsrechten heeft.

5.Al het promotioneel materiaal dat door de deelnemer aan DJK wordt verstrekt, blijft eigendom van de deelnemer. Met de verstrekking door de deelnemer van het promotionele materiaal verkrijgt DJK van de deelnemer een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke en overdraagbare licentie op dat materiaal.

ARTIKEL 9 - VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
1.DJK kan persoonsgegevens van medewerkers van de deelnemer verwerken bij de registratie en het ten uitvoer brengen van de deelname van de deelnemer. DJK treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze persoonsgegevens tegen te gaan.

2.Medewerkers van de deelnemer wiens persoonsgegevens door DJK verwerkt worden hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen, zoals beschreven in de privacyverklaring die beschikbaar is via onze website. Daarnaast heeft een medewerker van de deelnemer het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door DJK.  Ook heeft hij/zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De medewerker van de deelnemer kan een verzoek tot uitoefening van zijn/haar rechten sturen naar privacy@dinerjaarkaart.nl.

ARTIKEL 10 - GARANTIES EN VRIJWARINGEN
1.De deelnemer accepteert dat DJK uitsluitend als tussenpersoon tussen de leden van de Diner Jaarkaart en de deelnemer optreedt. DJK heeft op geen enkele wijze invloed op en is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de wijze waarop leden gebruik maken van de Diner Jaarkaart voor een lunch of diner bij (een restaurant van) de deelnemer.

2.De deelnemer aanvaardt dat de website van DJK alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (“as is basis”). DJK garandeert niet dat de websites te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de websites kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de ICT infrastructuur, in de Internetverbinding, in de Diner Jaarkaart applicatie of door virussen en fouten/gebreken. DJK is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de deelnemer voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de websites.

3.DJK garandeert niet dat de informatie op de website, waaronder maar niet beperkt tot de lijst met deelnemers en de beschikbare dagen, te allen tijde correct, actueel of volledig is. DJK is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de deelnemer voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het niet correct, actueel of volledig zijn van de informatie op de websites.

4.De deelnemer is jegens DJK aansprakelijk voor, en vrijwaart DJK volledig tegen, alle schade en kosten die DJK lijdt of maakt ten gevolge van (i) enig handelen van de deelnemer bij het aanbieden van een lunch en/of diner aan leden van de Diner Jaarkaart, (ii) enig handelen van leden van de Diner Jaarkaart bij een bezoek aan (een restaurant van) de deelnemer, (iii) enig handelen van de deelnemer bij het gebruik van de websites van DJK inclusief het onjuist doorgeven van gegevens van de deelnemer en dagen, (iv) een onrechtmatige daad van de deelnemer.

5.De deelnemer staat er jegens DJK voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van het promotioneel materiaal, zoals bedoeld in artikel 8.5 en dat hij volledig gerechtigd is om de intellectuele eigendomsrechten in licentie te geven aan DJK. De deelnemer vrijwaart DJK voor alle schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houden met het schenden van enig intellectuele eigendomsrecht van derden. Alle door DJK gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de deelnemer worden vergoed.

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID
1.DJK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst van deelname, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het aanbieden van de Diner Jaarkaart op de websites van DJK of de onmogelijkheid om deze websites te gebruiken dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

2.DJK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade anders dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van deelnemers en/of derden is uitgesloten.

3.DJK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data en/of documenten, alsmede enige schade ontstaan door het gebruik van de Diner Jaarkaart door leden van de Diner Jaarkaart, het niet voldoen van leden van de Diner Jaarkaart aan enige voorwaarden gesteld door de deelnemer en/of enige andere handelswijze van leden van de Diner Jaarkaart. DJK is niet gehouden tot bemiddelen of enige andere betrokkenheid in het geval van een conflict tussen de deelnemer en leden van de Diner Jaarkaart.

ARTIKEL 12 - OVERIG
1.DJK is te allen tijde gerechtigd deze deelnemersvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. , Dergelijke wijzigingen zijn van kracht zodra deze door DJK op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd via de website.

2.Indien de deelnemer zijn deelname aan de Diner Jaarkaart niet beëindigt na wijziging en/of aanvulling van deze deelnemersvoorwaarden, accepteert de deelnemer daarmee de gewijzigde en/of aangevulde deelnemersvoorwaarden onherroepelijk.

3.Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4.Indien enige bepaling uit deze deelnemersvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de deelnemersvoorwaarden onverminderd van kracht.

5.DJK mag rechten en verplichtingen die uit deze deelnemersvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de deelnemer daarvan dan op de hoogte stellen.

Inloggen

of inloggen met

Word lid

Onze leden genieten onder andere van de volgende voordelen:

  • Gemakkelijk online reserveren
  • 25% korting op de rekening of op speciale menu's
  • Direct te gebruiken als voucher
  • Korting is geldig tot wel 4 personen
  • Gebruik uw kaart zo vaak u wilt

Wachtwoord resetten

Vul je e-mailadres in en wij sturen je een link waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.

Wachtwoord resetten

Gelukt, in je mailbox tref je binnen enkele minuten een unieke link aan om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

Reserveren bij

Onder welke naam wil je reserveren?
Hoe kunnen ze je bereiken?

Je reservering is aangevraagd

Het restaurant zal zo spoedig mogelijk je reservering bevestigen of afwijzen.

 

Bestel met 25% korting bij New York Pizza

Je kunt op de website van New York Pizza je bestelling doen met de volgende persoonlijke code:

Mist jouw favoriete restaurant?

Geef je favoriete restaurant op als suggestie. Wij proberen dan het restaurant aan onze selectie toe te voegen.Bespaar met Diner Jaarkaart en Heerlijk.nl

Je kunt op de website van Heerlijk.nl reserveren.